មនុស្សស្រីម្នាក់នេះមិនសមនឹងបងទេ គ្មានសិទ្ធអ្វីអោយបងមកស្រលាញ់ មកCare មកខ្វល់ខ្វាយដូចមុនទេ!

ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក
ខ្ញុំហួងហែងអ្នក
ខ្ញុំប្រចណ្ឌ័អ្នក
ខ្ញុំរករឿងអ្នក

ខ្ញុំទាមទាការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នក ទាំងដែរភ្លេចខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនល្អដូចអ្វីដែរអ្នកត្រូវការ
មនុស្សស្រីម្នាក់នេះមិនសមនឹងបងទេ គ្មានសិទ្ធអ្វីអោយបងមកស្រលាញ់ មកCare មកខ្វល់ខ្វាយដូចមុនទេ

មកពីខ្ញុំមិនល្អ ទើបគ្មានអ្នកចង់ក្បែរ
@កវី ដ្រាម៉ា

error: Content is protected !!