វីដេអូក្រុមអ្នកសង្គ្រោះនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាអស់សំណើចជាទីបំផុត!

នៅក្នុងវីដេអូប្រមូលម្ដុំមួយ ស្ដីពីការជួយសង្គ្រោះដល់កីឡាករ និងអ្នករងគ្រោះផ្សេង បានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានការហួសចិត្ត និងអស់សំណើចជាទីបំផុត។ វីដេអូដែលមានរយៈពេលជិត៣នាទីនេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការភ្លាត់ស្នៀតរបស់ក្រុមអ្នកសង្គ្រោះ មានដូចជា ធ្វើឲ្យធ្លាក់អ្នករងគ្រោះពីស្នែង កាន់ស្នែងបម្រុងសង្គ្រោះតែបែរជាដួលលើអ្នករងគ្រោះទៅវិញ។ល។ ដែលធ្វើអ្នកទស្សនាមិនអាចទប់សំណើចបានឡើយ៕

Read more
error: Content is protected !!